Blademaster Scroll Exchange
วันที่เริ่มกิจกรรม
25 ก.ย. 62 (16:00 น.)
วันจบกิจกรรม
30 ต.ค. 62 (09:00 น.)

การมาของ Blade Emperor ทำให้มอนสเตอร์ Wandering Dueler ปรากฏขึ้นบนทวีป C9 ช่วงเวลาแห่งการไฟว้กำลังเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง! นักรบทุกท่านจงเร่งเตรียมตัว!! หากสามารถกำจัดมอนสเตอร์ลงได้ จะมีโอกาสดรอปไอเทม Blademaster Book และ Blademaster Scroll ไปใช้เลยทันที!...นักรบคลาส Blade Master พร้อมเฮ!...เริ่ม 25 กันยายน - 30 ตุลาคม เท่านั้น!!

เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น.  ถึงวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.

1. ในช่วงระยะเวลากิจกรรม เมื่อนักรบเข้าเล่นในดันเจี้ยน ทวีปที่ 4 ระดับ Expert ขึ้นไป จะมีโอกาสพบมอนสเตอร์ Wandering Dueler

2. โอกาสปรากฏของมอนสเตอร์ Wandering Dueler ตามตาราง ดังนี้

โอกาสปรากฎตัวของ Wandering Dueler
ทวีป 4 ทวีป 5 ทวีป 6
Expert 7% Expert 12% Hard 20%
Master 10% Master 15% Expert 25%
        Master 30%
        Shadow 42 - 50%

3. หลังจากเหล่านักรบกำจัด มอนสเตอร์ Wandering Dueler จะมีโอกาสดรอปไอเทมดังนี้

Blademaster Book โอกาสดร็อป 80%
Blademaster Scroll โอกาสดร็อป 20%

4. เมื่อนักรบสะสมครบตามจำนวนที่กำหนด นำไปแลกรางวัลได้ที่ NPC Party

5. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไอเทม รายละเอียด
Skill Book [Fighter]
Skill Book [Hunter]
Skill Book [Shaman]
Skill Book [Witchblade]
Skill Book [Mystic]
กล่องสุ่ม Skill Book จากกิจกรรมนี้
มีโอกาสได้รับ Skill Book ของ Mana Crafter
รวมถึง Skill Book : Wild Slash ซึ่งเป็นสกิลใหม่ล่าสุดของ Blade Master ด้วย