[Item Mall] กล่องสุ่ม New Wing !!!

ช่วงนี้นักรบทุกท่านต้องเพิ่มอานุภาพร่ายกายของตนเองให้แข็งแกร่ง สภาพจิตใจก็เช่นเดียวกัน พวกเราต้องฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้!! ทวีป C9 เอาใจช่วยทุกท่าน!! หลังจากการอัพเดทแพทซ์นักรบทุกท่านเตรียมพบกับกล่องสุ่มปีกใหม่ ซึ่งจะช่วยเสริมความแกร่ง มั่นใจทุกครั้งที่ออกไฟว้ นอกจากสเตตัสเทพๆ ความเท่ของปีกยังไม่เป็นรองใครอีกด้วย โอกาสมาแล้วต้องรีบจัด!!....เริ่ม 25 มีนาคม - 15 เมษายน เท่านั้น!!

เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 (หลังเปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์)  ถึงวันพุธที่ 15 เมษายน 2563 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)

ไอเทม ราคา (คุกกี้)
Permanent Wing Chest-R2 [Fighter] 50,000 คุกกี้
Permanent Wing Chest-R2 [Hunter][STR] 50,000 คุกกี้
Permanent Wing Chest-R2 [Hunter][WIS] 50,000 คุกกี้
Permanent Wing Chest-R2 [Shaman][STR] 50,000 คุกกี้
Permanent Wing Chest-R2 [Shaman][WIS] 50,000 คุกกี้
Permanent Wing Chest-R2 [Witchblade][STR] 50,000 คุกกี้
Permanent Wing Chest-R2 [Witchblade][WIS] 50,000 คุกกี้
Permanent Wing Chest-R2 [Mystic][STR] 50,000 คุกกี้
Permanent Wing Chest-R2 [Mystic][WIS] 50,000 คุกกี้


ไอเทมภายในกล่อง Permanent Wing Chest-R2

ไอเทม โอกาสได้รับ
Wings Akene Spirit 30%
Wings Akene Spirit [Black] 30%
Wings Akene Spirit [S1] 16.50%
Wings Holy Night of Messenger 16.50%
Wing Gold Spirit 2.50%
Wing Hellbehrith of Black Spirit 2.50%
Wing : Golden Phoenix 2.00%


ตัวอย่างไอเทม Wing และ Statusสินค้าในร้าน TOA Shop

ไอเทม ราคา (คุกกี้)
Continental Wings Box [Fighter] 10,000 Tear of Akene
Continental Wings Box [Hunter][P. Atk] 10,000 Tear of Akene
Continental Wings Box [Hunter][M. Atk] 10,000 Tear of Akene
Continental Wings Box [Shaman][P. Atk] 10,000 Tear of Akene
Continental Wings Box [Shaman][M. Atk] 10,000 Tear of Akene
Continental Wings Box [Witchblade][P. Atk] 10,000 Tear of Akene
Continental Wings Box [Witchblade][M. Atk] 10,000 Tear of Akene
Continental Wings Box [Mystic][P. Atk] 10,000 Tear of Akene
Continental Wings Box [Mystic][M. Atk] 10,000 Tear of Akene


ตัวอย่าง Status